headerimage
Start Szkoła promująca zdrowie
PDF Drukuj Email

ZESPÓŁ PROMOCJI ZDROWIA

w

Publicznej Szkole Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Wincentego Kwaśniewskiego

w Zblewie

Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia – Gabriela Prengel

Zadania szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia


PREZENTACJE

1. Co zrobiliśmy w roku szkolnym 2019/2020

2. Dzień Zdrowia i Profilaktyki

 

1. Upowszechnianie koncepcji SzPZ w społeczności szkolnej.

2. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.

3. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, planowaniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.

4. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

5. Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia.

6. Prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia.

7. Współdziałanie z koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci SzPZ.

8. Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

 

Szkolny zespół promocji zdrowia w składzie:

1. Iwona Trzebiatowska

2. Justyna Prychła

3. Tomasz Kowalewski

4. Ewa Ciecholewska – Litzau

5. Olimpia Godlewska

6. Łucja Ryczek

 

Szkolny zespół promocji zdrowia wspiera działania szkolnego koordynatora. Zadania tego zespołu oraz organizację jego pracy przedstawiono poniżej:

 

Zadania i organizacja pracy szkolnego zespołu promocji zdrowia


1. Wspieranie pracy szkolnego koordynatora i aktywny udział w:

 

  • przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników,
  • organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia,
  • prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy szkolnego zespołu.

 

2. Zespołowe podejmowanie decyzji.

3.Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.

4.Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.

5. Organizacja spotkań zespołu:

 

cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem,

zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy,

spotkania otwarte – „każdy mile widziany”,

praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników (praca w małych grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań).

 

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia

 


 

Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Wincentego Kwaśniewskiego

w Zblewie


Mocną stroną szkoły jest realizacja programów, projektów, przedsięwzięć promujących zdrowie do których należą: Realizacja Innowacji pedagogicznej „Tutoringszkolny” ,„Bieg uliczny”, „Jestem tym, co jem” – warsztaty kulinarno – dietetyczne oraz działania prozdrowotne w ramach innowacji pedagogicznej „Kolorowy Talerz Zdrowia”  w oddziałach przedszkolnych. Od wielu lat realizowany jest Szkolny Dzień Zdrowia, Dzień Rozwoju, Dzień Sportu oraz Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Uczestniczymy w zbiórkach i akcjach charytatywnych - zbiórka dla Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”, „Jałmużna wielkopostna”, „Napełnij worek św. Mikołaja”.

W zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa  odbyły się spotkania z przedstawicielami  Policji, „ Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne ferie”, „ Bezpieczne wakacje”. W zakresie bezpieczeństwa odbyła się próbna ewakuacja przeprowadzona przy współpracy z pracownikami straży pożarnej. Uczniowie uczestniczyli w prelekcji z przedstawicielami  kolei  „Bezpieczny przejazd, szlaban na ryzyko”. Uczniowie klas ósmych brali udział w szkoleniu pod hasłem  „Hazard, nie dziękuję”. Uczniowie klasy IVa wraz z rodzicami  uczestniczyli w warsztatach poświęconych komunikacji i bezpieczeństwu.  Ponadto rodzice  brali udział w pogadankach nt.  „Zagrożenia płynące z Internetu” oraz  „Bezpieczeństwo w szkole i procedury postępowania w sytuacji kryzysowej”.

Odbyły się szkolenia dla nauczycieli:

  • Działania Strażnicy Uśmiechu
  • Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej
  • Szkoła Promująca Zdrowie
  • Profilaktyka skutków działania przewlekłego stresu w zawodzie nauczyciela
  • Szkolenie w zakresie analizy mocnych stron zespołu z wykorzystaniem wskaźnika MYERS – BRIGGS.
  • Szkolenie w zakresie efektywnej komunikacji i współpracy w zespole.

Celem działań  odbywających się w szkole  jest  przekonanie całej społeczności szkolnej do dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych.

W szkole działa zespół wychowania zdrowotnego, w skład którego wchodzą:dyrektor, szkolny koordynator SZPZ oraz nauczyciele , pielęgniarka szkolna oraz przedstawiciele rodziców. Wspólnie podejmują działania propagujące zdrowe nawyki żywieniowe wśród uczniów. Szkoła uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez rejonowego koordynatora SZPZ w Malborku.

 

Na strona internetowej szkoły znajduje się zakładka Promocja Zdrowia. Jej wizytówkę stanowi logo SZPZ oraz prezentacja nt. działań, które szkoła podejmowała w okresie przygotowawczym 2018/2019.

W roku szk. 2018/2019 przystąpiliśmy  do okresu przygotowawczego w ramach Pomorskiej Sieci SzPZ. Zespół promocji zdrowia przeprowadził diagnozę wstępną w czterech obszarach.

W szkole znajduje się 18 sal lekcyjnych, sala logopedyczna , sala do zajęć grupowych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, biblioteka, gabinet dla pielęgniarki szkolnej, sala gimnastyczna, dobrze wyposażona kuchnia oraz stołówka połączona ze szkolną świetlicą. Szkoła posiada boiska Orlik oraz nowo powstałą Halę Widowiskowo – Sportową. W czasie  długiej przerwy 198 uczniów korzysta z obiadów. Każdego roku dokonuje się pomiaru wzrostu uczniów i odpowiednio dopasowuje się krzesła i stoliki.

Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie poza planowanymi zajęciami lekcyjnymi  spędzają bardzo dużo czasu w świetlicy szkolnej, w której mogą odrabiać lekcje, korzystać z dostępnych gier planszowych oraz uczestniczyć w zajęciach ruchowych na pobliskim placu zabaw. W świetlicy znajduje się dystrybutor z wodą, z którego uczniowie mogą korzystać na bieżąco. Świetlica szkolna realizowała „Program dla Szkół” w zakresie którego nieodpłatnie dostarczano szkole owoce i warzywa, mleko i produkty mleczne w ciągu 12 wybranych tygodni w każdym okresie. Korzystało z tej formy pomocy 290 uczniów.  Klasy są zadbane , korytarze czyste i przyozdobione nagrodami oraz pracami uczniów. Na parterze i na piętrach znajdują się toalety, które są systematycznie nadzorowane przez personel szkoły . Wychowawcy klas wyrabiają wśród uczniów nawyki dbałości o miejsce pracy, ład i porządek wokół siebie. W okresie wiosenno - letnim w czasie korzystnych warunków pogodowych, uczniowie spędzają najdłuższe przerwy  na  boisku szkolnym.  Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, m. in. kółkach przedmiotowych rozwijających zdolności artystyczne lub sportowe. Bardzo ważną osobą, wspomagającą prozdrowotne działania  nauczycieli  jest pielęgniarka szkolna , która przeprowadza badania przesiewowe,  szereg pogadanek, prelekcji  propagując zdrowe nawyki żywieniowe  wśród uczniów naszej szkoły. Dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy Urzędzie Gminy uczniowie są typowani do bezpłatnego ciepłego posiłku w ciągu dnia.

 

Zespół  Promocji  Zdrowia

 

PREZENTACJA SZKOLNEGO PROGRAMU ZDROWIA
DLA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ


 

Regulamin Szkolnego Konkurs

na Logo Szkoły Promującej Zdrowie

 


 

Prezentacja działań podjętych w okresie przygotowawczym

w roku szkolnym 2018 - 2019


1. I bieg uliczny
2. Edukacja zdrowotna w oddziałach przedszkolnych
3. Jestem tym, co jem
4. Szkolny Dzień Zdrowia

 
Designed by victor